Post Cz lip 13, 2017 1:06 pm

Meritum postępowania karnego

Sens sprawy karnej należy do zadań spornych w literaturze, wyjaśnianych za pomocą różnych teorii. W stylu polskim przez osobę zwykle zna się to, co jest pięknie zasadniczym, podstawowym, a więc stanowiącym grunt lub same podstawowe założenie. Idąc do ustalania ważnych cech procesu karnego, decydujących o jego podstawie, nie można pominąć dotychczasowego dorobku nauki, w jakiej czyniono starania w planie wyjaśnienia tego problemu. Wśród poglądów, za usługą których odbywano próby rozwiązania tego zadania, można wskazać teorię dopatrującą się istoty procesu karnego przede ludziom w sposobie ochron procesowych  w toku karnym dopatrywano się w decydującej mierze formy gwarancji praw jednostki. Teoria ta była odpowiedź na samowolę organów państwowych. Inną próbą wyjaśnienia istoty procesu karnego było branie go jak całości realizacji prawa karnego materialnego. Proces karny traktowano jak przykłady wyznaczone przez prawo, a wtedy jak należeć formalne. Te modele działań procesowych miały służyć realizacji prawa karnego materialnego. W rzeczywistości oznaczało to sprowadzenie procesu oddanego do roli podrzędnej, o profilu technicznym i wykonawczym w sądzie do prawa materialnego. Mimo ich jednostronności, walorem tych doktryn jest zdanie o konieczności ustawowego regulowania procesu karnego, w jakim gwarantowane zostają dobra jego uczestników.

Link sponsorowany: zaufana kancelaria adwokacka jaworzno

Tych stwierdzeń nie ma konieczności kwestionować, ale nie wyjaśniają one osoby procesu karnego.
Najistotniejsze znaczenie zyskała teoria procesu jako stosunku prawnego. Stanęła ona na terenie procesu cywilnego. Jej doskonałym twórcą był Oskar Bülow, którego zamierzaj rozwinął i przeniósł na grunt procesu karnego J. Kohler. W opinię tego zadania, proces jest stosunkiem prawnym. W późniejszym czasie nauka ta szła różnym modyfikacjom. Według jednych, był wówczas związek prawny występujący w toku karnym między państwem (sędzią) a oskarżonym, według innych  także między stronami. Co do oceny tej nauk w ciągu nauki procesu karnego dania są podzielone. Nie brak wypowiedzi, z których wynika, że istoty procesu jako stosunku prawnego można dopatrywać się w obecnym, że proces uważany jest jako prawny bieg, w którym prac i potrzebowania siedzą w normalnym, ustawowym stosunku do założeń oraz obowiązków w toku, eliminując samowolę i przemoc. Mimo podkreślenia w omawianej teorii dynamicznego charakteru procesu nie wolno jej dopuszczać w takim stanie, gdyż w rzeczywistości neguje potrzebę dania stronom praw procesowych. W literaturze polskiej istoty procesu karnego dopatruje się nie w jakiejś, a w dużo jego stronach. Do elementów skupiających się na myśl procesu karnego należą następujące cechy charakterystyczne:
1. Proces jest pracą niezawisłego sądu, współdziałających spośród nim organów ścigania karnego a jakichkolwiek pozostałych uczestników postępowania karnego.
2. Istnieje więc działalność uregulowana przez przepisy prawa procesowego.
3. Działalność procesowa idzie w ramach stosunków procesowych.
4. Proces karny jest robiony i utrzymywany w jasnym celu.